เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  13  คน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งโรงเรียนเข้าตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS

ขอแจ้งโรงเรียนเข้าตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้
   1) หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด  >>ดาวน์โหลด<<
   2) หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  >>ดาวน์โหลด<<
   3) หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในส่วนกลางที่รับเงินอุดหนุน  >>ดาวน์โหลด<<

            ทั้งนี้ ให้โรงเรียนเข้าตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคลเป็นรหัส ผ่านทางเว็บไซต์ของ สช. หัวข้อ ระบบรายงานนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา 2560  ภายในวันที่ 29 มกราคม 2561 (ชื่อผู้ใช้ให้กรอกเลข 11 ตามด้วยรหัสโรงเรียน 8 หลัก เช่น รหัสโรงเรียน 12345678 เปลี่ยนเป็น 1112345678 และรหัสผ่านให้คัดลอกชื่อผู้ใช้ดังกล่าวลงไป)  >>คลิกที่นี้<< 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(ผู้ดูแลระบบ)

แจ้งเปลี่ยนอีเมล์ในการติดต่อ-สอบถามระบบ PSIS

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS
                  
                 แจ้งเปลี่ยนอีเมล์การติดต่อ-สอบถามเกี่ยวกับระบบ PSIS จากเดิมอีเมล์ psis.opec@hotmail.com มาเป็น psis.opec@gmail.com เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและรองรับพื้นที่การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น  โดยเริ่มการใช้งานตั้งแต่ที่ 12 กรฎาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้ดูแลระบบ