เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  12  คน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน

เรียน  อาจารย์ทุกท่าน

         ถ้าโรงเรียนของท่านปรากฏนักเรียนซ้ำซ้อน ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

- ให้ตรวจสอบเป็นนักเรียนในโรงเรียนของท่านหรือไม่

- ถ้าไม่ใช่หรือเป็นนักเรียนที่อาจจะลาออก หรือขาดเรียน โดยท่านอาจจะไม่ดำเนินการนำนักเรียนออกจากระบบ และนักเรียนอาจจะไปสมัครเรียนที่โรงเรียนอื่น จึงทำให้เกิดการซ้ำซ้อน โดยท่านจะต้องไป ปฏิเสธนักเรียนคนนั้น

- ถ้าเป็นนักเรียนของท่าน โดยการตรวจสอบว่านักเรียนยังเรียนอยู่ หรือยังมิได้ลาออก ให้ท่านไป ยืนยันนักเรียน ผู้นั้น

- ถ้า ยืนยันแล้ว นักเรียนยังคงอยู่ที่การซ้ำซ้อน แสดงว่าอีกโรงเรียนยังมิได้ดำเนินการใด ๆ ขอให้ท่านนำหลักฐานของนักเรียนมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโรงเรียนในเขตของท่านเพื่อทำการ การตรวจสอบและดำเนินการให้กับโรงเรียนของท่าน

       ทั้งนี้ นักเรียนซ้ำซ้อนมีผลต่อการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนท่าน โดยให้ดำเนินให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ เพราะถ้าดำเนินการไม่ทันจะมีผลต่อจำนวนนักเรียนที่จะขอรับเงินอุดหนุนประจำเดือนมิถุนายน 2561 และก็จะมีผลต่อไปจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนประจำปีการศึกษานี้ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนผู้ใช้งานระบบ PSIS

เรื่อง การรับนักเรียน

ขณะนี้ เกิดปัญหาในเมนูรับนักเรียน เนื่องจากการรับนักเรียนมีการตรวจสอบข้อมูลกับทะเบียนราษฎร ซึ่งพบปัญหาในการให้บริการเว็บ (Web Service) ไม่สามารถใช้งานได้ โดยตอนนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ประสานกับทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ทั้งนี้ หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


หากเกิดข้อสงสัย ซักถามเกี่ยวกับระบบ PSIS สามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ psis.opec@gmail.com 


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ผู้ดูแลระบบ