เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  20  คน


ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทําข้อมูล PSIS ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561

เรียน  ผู้ใช้งานระบบ PSIS

เรื่อง  การจัดทําข้อมูล PSIS ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561
1) ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561 จะเบิกเงินอุดหนุนเท่ากับเดือนมีนาคม 2561
2) เดือนเมษายน 2561 ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
     2.1) ร.ร.นำนักเรียนที่จบการศึกษาออกจากระบบ ได้แก่
           - อ.3
           - ป.6
           - ม.3
           ม.6
           นักเรียนลาออก
           นักเรียนที่ขาดเรียนเกิน 15 วัน
     2.2) เมื่อดำเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการเลื่อนชั้นนักเรียนตามลำดับ ดังนี้
           ม.5 ขึ้น ม.6
           ม.4 ขึ้น ม.5
           ม.4 (ว่าง) รอดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2561
           ม.2 ขึ้น ม.3
           ม.1 ขึ้น ม.2
           ม.1 (ว่าง) รอดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2561
           ป.5 ขึ้น ป.6
           ป.4 ขึ้น ป.5
           ป.3 ขึ้น ป.4
           ป.2 ขึ้น ป.3
           ป.1 ขึ้น ป.2
           ป.1 (ว่าง) รอดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2561
           อ.2 ขึ้น อ.3
           อ.1 ขึ้น อ.2
           อ.1 (ว่าง) รอดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ดูแลระบบ)

แจ้งเปลี่ยนอีเมล์ในการติดต่อ-สอบถามระบบ PSIS

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS
                  
                 แจ้งเปลี่ยนอีเมล์การติดต่อ-สอบถามเกี่ยวกับระบบ PSIS จากเดิมอีเมล์ psis.opec@hotmail.com มาเป็น psis.opec@gmail.com เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและรองรับพื้นที่การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น  โดยเริ่มการใช้งานตั้งแต่ที่ 12 กรฎาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้ดูแลระบบ