เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  13  คน


ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลสรุปจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนผ่านระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS)

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกหวัด / ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพฯ / ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

            สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ขอแจ้งผลสรุปจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนผ่านระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) และขอให้ดำเนินการตามรายละเอียดในหนังสือดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้
 
- หนังสือเรียนศึกษาธิการจังหวัดทุกหวัด 
ดาวน์โหลด        

- หนังสือเรียนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพฯ ดาวน์โหลด
 
- หนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ดาวน์โหลด

แจ้งเปลี่ยนอีเมล์ในการติดต่อ-สอบถามระบบ PSIS

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS
                  
                 แจ้งเปลี่ยนอีเมล์การติดต่อ-สอบถามเกี่ยวกับระบบ PSIS จากเดิมอีเมล์ psis.opec@hotmail.com มาเป็น psis.opec@gmail.com เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและรองรับพื้นที่การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น  โดยเริ่มการใช้งานตั้งแต่ที่ 12 กรฎาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้ดูแลระบบ