เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  241  คน


ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผู้ใช้งานระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) รุ่นปรับปรุง พ.ศ.2559

• แจ้งยกเลิกผู้ใช้งานระบบ PSIS ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้) 

•  ขอความร่วมมือลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) สำหรับศึกษาธิการจังหวัด (ยกเว้นเขตกรุงเทพมหานคร และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้)

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบศึกษาธิการจังหวัด (MS Word) (ยกเว้นเขตกรุงเทพมหานคร และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้) ดาวน์โหลด

หมายเหตุ ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

หนังสือด่วนที่สุด ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560

สามารถดูรายละเอียด โดยดาวน์โหลด ตามลิงค์ข้างล่างนี้
หนังสือด่วนที่สุด เรื่องการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลผ่านระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลผ่านระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ขอให้ดำเนินการตามรายละเอียดในหนังสือดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ตามลิ้งค์ที่แสดงอยู่นี้

หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดาวน์โหลด   

หนังสือถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ดาวน์โหลด

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด